Քաղաքացիություն

 

îºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜ  вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ø²Ô²ø²òÆàôÂÚàôÜ êî²Ü²Èàô زêÆÜ

 

ÐРγé³í³ñáõÃÛáõÝÁ 2007Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 23-Ç N 1390-Ü áñáßٳٵ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÇ ó³ÝÏÁ:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ 18 ï³ñÇÝ Éñ³ó³Í ¨ ·áñÍáõÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓ, »Ã» ݳ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí í»ñçÇÝ 3 ï³ñÇÝ Ùßï³å»ë µÝ³Ïí»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, ϳñáÕ ¿ µ³ó³ïñí»É ѳۻñ»Ý É»½íáí ¨ ͳÝáà ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ϳñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ ¨ íǽ³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ:

ä³ñ½»óí³Í ϳñ·áí` ³é³Ýó í»ñçÇÝ 3 ï³ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ùßï³å»ë µÝ³Ïí»Éáõ ¨ ѳۻñ»Ý É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ñ»ï¨Û³É ³ÝÓÇÝù`

 

1. ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÝ ³Ùáõëݳó»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óáõ Ñ»ï ϳ٠áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ »ñ»Ë³, ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáÕÁ ³ÝÓ³Ùµ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝÇ.

ü  ¹ÇÙáõÙ,

ü  ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ /ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ` Çñ íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠׳Ù÷áñ¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÁ/,

ü  35 x 45 ÙÙ ã³÷ëÇ 6 Éáõë³Ýϳñ,

ü  ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, ³ÙáõëÝáõ ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠ï»Õ»Ï³Ýù ³ÙáõëÝáõ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ,

ü  Çñ »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáÕ  íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ:

 

2. ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ ϳ٠Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ݳËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÍÝí»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ áñÁ 18 ï³ñÇÝ Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá 3 ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ¹ÇÙ»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ, ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáÕÁ ³ÝÓ³Ùµ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝÇ.

ü  ¹ÇÙáõÙ,

ü  ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ /ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ` Çñ íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠׳Ù÷áñ¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÁ/,

ü  35 x 45 ÙÙ ã³÷ëÇ 6 Éáõë³Ýϳñ,

ü  ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ:

 

3. ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ ͳ·áõÙáí Ñ³Û ¿, ³ÛëÇÝùÝ` áõÝÇ Ñ³Û Ý³ËÝÇÝ»ñ, ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáÕÁ ³ÝÓ³Ùµ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝÇ.

ü  ¹ÇÙáõÙ,

ü  ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ /ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ` Çñ íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠׳Ù÷áñ¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÁ/,

ü  35 x 45 ÙÙ ã³÷ëÇ 6 Éáõë³Ýϳñ,

ü  ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ,

ü  ѳÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ` ÍÝáÕÇ /å³åÇ, ï³ïÇ Ï³Ù ùñáç ϳ٠»Õµáñ/ ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠³½·áõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃáõÕÃ:

 

4. ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÁ 1995 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó Ñ»ïá, Çñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ¹áõñë ¿ »Ï»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó, ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáÕÁ ³ÝÓ³Ùµ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝÇ.

ü  ¹ÇÙáõÙ,

ü  ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ /ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ` Çñ íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠׳Ù÷áñ¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÁ/,

ü  35 x 45 ÙÙ ã³÷ëÇ 6 Éáõë³Ýϳñ,

ü  ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ:

 

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ µ³ó³éÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó³Í ³ÝÓ³Ýó ϳñáÕ ¿ ßÝáñÑí»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ³é³Ýó í»ñÁ Ýßí³Í µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ:

²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ ¨ íǽ³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝ Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ.

ü  ¹ÇÙáõÙ,

ü  ³ÝÓݳ·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ /ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÁ` Çñ íϳ۳ϳÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ ϳ٠׳Ù÷áñ¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳóáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ¹ñ³Ýó å³ï×»ÝÝ»ñÁ/,

ü  35 x 45 ÙÙ ã³÷ëÇ 6 Éáõë³Ýϳñ,

 

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ³Í ÍÝáÕÝ»ñÇ ÙÇÝ㨠14 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý Ó»éù ¿ µ»ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõݪ

»Ã» ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇ ¿ ϳ٠ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ, ³å³ Ýñ³Ýó ÙÇÝ㨠14 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ã» ³éϳ ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ϳ٠»ñ»Ë³Ý µÝ³ÏíáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ ¨ ³éϳ ¿ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÍÝáÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ:

 

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñ¹»·ñí³Í »ñ»Ë³Ý Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõݪ

»Ã» »ñ»Ë³ áñ¹»·ñ³Í ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ¿, ÇëÏ ÙÛáõëÁª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ, ³å³ »ñ»Ë³Ý Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ:

ºÃ» »ñ»Ë³ áñ¹»·ñ³Í ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇ ¿ ÇëÏ ÙÛáõëÁª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ, ³å³ »ñ»Ë³Ý Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ, »Ã»ª

³/ ³éϳ ¿ »ñ»Ë³ÛÇÝ áñ¹»·ñ³Í ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ,

µ/ »ñ»Ë³Ý µÝ³ÏíáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ, ¨ ³éϳ ¿ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ áñ¹»·ñ³Í ³ÙáõëÝáõ ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝÁ,

·/ »ñ»Ë³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ¿ ϳ٠ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù ãµ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ:

 

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³ó³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÁ

 

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ Ïáñóñ³Í ³ÝÓÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÝ, Çñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ϳñáÕ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É, »Ã» ݳ 1995 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó Ñ»ïá, Çñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹áõñë ãÇ »Ï»É ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ¨ »Ã» ݳ ãÇ ½ñÏí»É ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó:

 

´áÉáñ Ãí³ñÏí³Í ¹»åù»ñáõÙ, ÷³ëï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÇë, ¹ÇÙáÕÁ Éñ³óÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨Ç Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ:

 

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙÝ ³ÝÓ³Ùµ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝÇ ÐР ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝ: ÐР ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ  ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ñ³ÛóáÕ ³ÝÓÇó  ÷³ëï³ÃÕûñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá áã áõß, ù³Ý 10-ûñÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ѳÛáó É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ûñ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³óáÕ ³ÝÓ³Ýó г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ ëïáõ·íáõÙ ¿ ûëï³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí, áñÁ Éñ³óíáõÙ ¿ ï»ÕáõÙ ¨ áñÇ Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ù»Ï Å³Ù Å³Ù³Ý³Ï:

úï³ñ É»½íáí ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ¹ñ³Ýó Ýáï³ñ³Ï³Ý ϳñ·áí í³í»ñ³óí³Í ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ ßÝáñÑíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ ùÝݳñÏíáõÙ »Ý ٻϳÙëÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ:

 Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ ßÝáñÑíáõÙ ¿ Ù»Ï ï³ñÇ Ñ»ïá:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙÇ Ù»ñÅáõÙÁ ϳñáÕ ¿ ãÑÇÙݳíáñí»É:

¸ÇÙáõÙÇ Ù»ñÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÏñÏÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É Ù»ñÅÙ³Ý ûñÇó Ù»Ï ï³ñÇ Ñ»ïá:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ, áñÝ áõÝÇ Ý³¨ ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý /å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ/ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »ñÏù³Õ³ù³óÇ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ׳ݳãíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ áñå»ë г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ:

êáõÛÝ ÝáñÙÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ݳ¨ 1995 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó Ñ»ïá, ³é³Ýó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·Ç г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·³Éáõ, ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ³Í, ÇÝãå»ë ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ Ññ³Å³ñí³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ íñ³:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óáõ ѳٳñ ݳ˳ï»ëí³Í µáÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ÏñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óáõ ѳٳñ ݳ˳ï»ëí³Í µáÉáñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ:

²ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ³Í г۳ëï³ÝÇ

гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ ãÇ ³½³ïíáõÙ å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÇó, ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó` ͳé³Û»É ¿ ݳ ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, û áã:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ³Í ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ ³½³ïíáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ÙÇÝ㨠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»ÉÁ áã å³Ï³ë, ù³Ý 12 ³ÙÇë ͳé³Û»É ¿ ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõ٠ϳ٠³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áã å³Ï³ë, ù³Ý 18 ³ÙÇë ³Ýó»É ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:

ºñÏù³Õ³ù³óÇÝ ãÇ ³½³ïíáõÙ ½áñ³Ñ³í³ùÇó ¨ í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³í³ùÇó:

 

 

 

ՀՀ Քաղաքացիություն Ստանալու Դիմում

ՀՀ Քաղաքացիությունից Հրաժարվելու Դիմում

Երկքաղաքացիության Դիմում

 

 

ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր